IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o programie finansowania zakupów książek dla bibliotek szkolnych
 • Co naprawdę czyta młodzież? – wyniki badań
 • Bezpłatne podręczniki w bibliotece szkolnej
 • Jak budować motywację ucznia do czytania?

Warszawa, 17 kwietnia br.

więcej…

VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie:

 • budowanie programu wychowawczego świetlicy
  w oparciu z metody psychologii behawioralno-poznawczej,
 • skuteczne metody organizacji zasad współpracy z rodzicami,
 • sędzia sądu rodzinego o: odbieraniu dzieci ze świetlicy,
  pieczy nad małoletnim, czytaniu wyroków…

Warszawa, 20 marca br.
Dwie edycje. Bliżej domu. Wrocław, 27 marca br.

więcej…

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie nowoczesne podejście do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w oparciu o pedagogikę Lwa Wygotskiego. W trakcie wykładów oraz sesji warsztatowych przybliżymy Państwu, na konkretnych przykładach z programu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pt. Klucz do uczenia się, sposoby wykorzystania w praktyce narzędzi, na których opiera się ww. teoria. Współorganizatorem i partnerem konferencji jest EDUCOLA - przedstawiciel Key to Learning LTD w Polsce. Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Więcej informacji

Zmiany w ustawie o systemie oświaty w sprawie bezpłatnych podręczników zobowiązują szkoły i JST do określonych działań, które zostaną krok po kroku omówione w trakcie szkolenia (dot. kl. I, II, IV SP i I G). Każdy uczestnik otrzyma w materiałach szkoleniowych m. in. gotowe wzory wzory dokumentów niezbędnych do realizacji ww. zadania (w wersji papierowej i elektronicznej/edytowalnej.

Więcej informacji

Szkolenie w praktyczny sposób pokaże możliwości tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego i skutecznego motywowania uczniów do nauki, uwzględniającego współczesną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu.

Więcej informacji

Praktyczne warsztaty pozwalające wdrożyć w szkole/placówce oświatowej alternatywny system oceniania, czyli ocenianie kształtujące.

Więcej informacji

9 kwietnia 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Warunki oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostaną określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz towarzyszących jej nowelizacji nowych aktach wykonawczych.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole
  – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
 • "Nasz elementarz" – źródłem inspiracji dla nauczycieli
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
 • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl