Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia reformy wychowania przedszkolnego na 2015 i 2016 r., a także efektywne sposoby kształtowania dobrego wizerunku przedszkola w otoczeniu. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów-praktyków, ekspertów m. in. w zakresie reformy wychowania przedszkolnego oraz marketingu w oświacie.

Więcej informacji

Podczas konferencji zostaną szczegółowo i kompleksowo omówione zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty, z uwzględnieniem niezbędnych zmian w statutach szkół/placówek oświatowych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistę-praktyka, m.in. byłego doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji

Zmiany w ustawie o systemie oświaty w sprawie bezpłatnych podręczników zobowiązują szkoły i JST do określonych działań, które zostaną krok po kroku omówione w trakcie szkolenia (dot. kl. I, II, IV SP i I G). Każdy uczestnik otrzyma w materiałach szkoleniowych m. in. gotowe wzory wzory dokumentów niezbędnych do realizacji ww. zadania (w wersji papierowej i elektronicznej/edytowalnej.

Więcej informacji

Szkolenie w praktyczny sposób pokaże możliwości tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego i skutecznego motywowania uczniów do nauki, uwzględniającego współczesną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu.

Więcej informacji

Praktyczne warsztaty pozwalające wdrożyć w szkole/placówce oświatowej alternatywny system oceniania, czyli ocenianie kształtujące.

Więcej informacji

9 kwietnia 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Warunki oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostaną określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz towarzyszących jej nowelizacji nowych aktach wykonawczych.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
  • Przemoc i mobbing w szkole
    – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
  • "Nasz elementarz" – źródłem inspiracji dla nauczycieli
  • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
  • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl