Warunki uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i kongresach

UWAGA

w związku z tym, że cała komunikacja z Państwem będzie przebiegała drogą elektroniczną bardzo prosimy o wpisanie do formularza zgłoszeniowego adresu e-mail, z którego Państwo systematycznie korzystają.

Szkolenia otwarte (stacjonarne i online):

 • aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni internetowy formularz zgłoszeniowy
 • na podstawie wprowadzonych danych prześlemy Państwu pocztą e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (automatycznie, zaraz po wypełnieniu formularza)
 • najpóźniej na 5 dni (szkolenia stacjonarne) lub 1 dzień (szkolenia online) przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie, zawierające podsumowanie wszystkich ustaleń merytorycznych i organizacyjnych
 • płatność nastąpi przelewem, zgodnie z warunkami podanymi w fakturze, która zostanie mi dostarczona listem elektronicznym (lub w formie wydruku) przed/w trakcie (szkolenia stacjonarne) lub po szkoleniu (szkolenia online); nie dotyczy szkoleń bezpłatnych/grantowych)
 • w treści polecenia przelewu prosimy wpisać nr otrzymanej faktury
 • liczba miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie przewidujemy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w w trakcie szkoleń
 • bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest jedynie na 3 dni (szkolenia stacjonarne) lub 2 dni (szkolenia online) przed terminem szkolenia
 • rezygnacja musi mieć formę pisemną; można ją zgłosić e-mailem (ibo@ibo.edu.pl), listownie lub faksem
 • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem Państwa pełną opłatą za szkolenie
 • wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie (placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, akredytowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty)

Konferencje i kongresy ogólnopolskie:

 • aby wziąć udział w konferencji/kongresie należy wypełnić odpowiedni internetowy formularz zgłoszeniowy
 • na podstawie wprowadzonych danych prześlemy Państwu pocztą e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (automatycznie, zaraz po wypełnieniu formularza) oraz fakturę VAT (najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem konferencji/kongresu)
 • fakturę należy wydrukować i dokonać wpłaty na wymieniony w niej rachunek bankowy (przed rozpoczęciem konferencji/kongresu), podając w treści przelewu numer faktury
 • po otrzymaniu przelewu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem konferencji/kongresu otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie, zawierające podsumowanie wszystkich ustaleń merytorycznych i organizacyjnych
 • liczba miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat
 • nie przewidujemy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w w trakcie konferencji/kongresu
 • bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest jedynie na 5 dni przed terminem konferencji/kongresu, z wyjątkiem rezygnacji z noclegów, która może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem konferencji/kongresu
 • rezygnacja musi mieć formę pisemną; można ją zgłosić e-mailem (ibo@ibo.edu.pl), listownie lub faksem
 • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji/kongresie i będzie skutkował obciążeniem Państwa pełną opłatą konferencyjną
 • wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie (placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, akredytowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań w Oświacie, z siedzibą w: 81-874 Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności szkoleniowej, badawczej i wydawniczej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub b RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny tj. 25 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy lub też odmowa udziału w szkoleniu.
 • Dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl