Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Przedmowa do wydania pierwszego

Przedmowa do wydania drugiego

Kilka uwag do wydania trzeciego

Wstęp

Podstawowe wiadomości o polskim systemie budżetowym

 • Zasady i metody finansowania placówek oświatowych
 • Planowanie finansowe w szkole
 • Procedura budżetowa
 • Pieniądze potrzebne, niezbędne i możliwedo uzyskania
 • Opracowanie projektu rocznego plany finansowego
 • Zatwierdzenie projektu planu finansowego

Wykonanie planu finansowego

 • Realizacja wpływów (dochodów i przychodów)
 • Rachunek dochodów własnych
 • Operacje finansowe
 • Realizacja wydatków
 • Zamówienia publiczne
 • Inwentaryzacja
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Organy kontroli finansowej i audytu
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Środki finansowe organów społecznych w szkole

Służby finansowe w placówce oświatowej

Zakończenie

I jeszcze posłowie do wydania czwartego

Wykaz niektórych obowiązujących aktów prawnych

Słowniczek podstawowych pojęć

Aneks

 • Granty finansowe na zadania oświatowe
 • Środki finansowe organów społecznych w szkole
 • Środki finansowe rady rodziców
 • Nowości w zasadach gospodarki finansowej w obszarze finansów publicznych
 • Dochody własne samorządowych jednostek budżetowych - wciąż problemy

Zobacz również:
Opis książki

Wydajemy książki dla:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
 • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl