Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Rada pedagogiczna - jej prawa i kompetencje

Załącznik w akcie prawnym

Wzory dokumentów przygotowywanych przez radę pedagogiczną

Uchwała w sprawie

...zatwierdzenia planu pracy szkoły

...wyników klasyfikacji i promocji uczniów

...wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

...organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

...skreślenia z listy uczniów

...programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły

...przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy

...niepromowania ucznia (nieukończenia szkoły)

...ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

...szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia

Opinia w sprawie

...powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

...powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

...wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

...zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki

...ustalenia średniej ocen przy udzielaniu stypendium za wyniki w nauce

...ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

...przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

...organizacji pracy szkoły

...projektu planu finansowego szkoły

...propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

...systemu organizacji sześciodniowego lub pięciodniowego tygodnia pracy

...dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

...dopuszczenia do użytku programu nauczania

...form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

...połączenia zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi

...systemu organizacji tygodnia pracy

...wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

...przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Wyrażenie zgody w sprawie

...uznania szkoły za eksperymentalną

...egzaminu klasyfikacyjnego

...realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wydłużonym czasie

...egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych przedmiotów

...powtarzania klasy

...prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

Wniosek w sprawie

...odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły

...przyznania uczniowi stypendium ministra

...nadania imienia

...ustalenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

Ustalenie w sprawie

...warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Postanowienie w sprawie

...ponownego ustalenia przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania

...powtarzania klasy

...ukończenia szkoły przez ucznia

...promowania ucznia do klasy programowo wyższej

...warunkowego promowania ucznia

Porozumienie z dyrektorem w sprawie

...wyznaczenia przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

...dodatkowego dnia wolnego od zajęć

Zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego

Wybór przedmiotów zawodowych do zdawania w formie pisemnej

Bibliografia

Wykorzystane akty prawne

O załącznikach w aktach prawnych

Zobacz również:
Opis książki

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl