Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Brak danych o książce.

"Dobrych kilka lat dojrzewała we mnie idea pokazania, że polskie tzw. prawo oświatowe, bardzo rozdrobnione i drobiazgowe, wielokrotnie nowelizowane i nadinterpretowywane, da się jednak pokazać w dość spójnej formie i czytelnym przekazie. Wstępne szacunki zadań dla dyrektorów polskich szkół mówiły o ok. 500, ale wynik niniejszej pracy jest powalający. Istnieje bowiem ponad 1100 zadań będących prawem, a więc obłożonych klauzulą obowiązkowej realizacji, którymi obarczono brać dyrektorską. Grubo ponad 400 z nich to zadania wspólne prawie dla wszystkich.

(…) W nowym modelu nadzoru pedagogicznego część wizytatorów z kuratoriów będzie zajmowała się kontrolą… przestrzegania w szkołach i placówkach obowiązującego porządku prawnego. Ta książka z pewnością pomoże dyrektorom szkół lepiej przygotować się, przynajmniej w zakresie zadań ujętych w prawie powszechnie obowiązującym, do konfrontacji z oczekiwaniami państwa, którego interesy reprezentuje organ nadzoru pedagogicznego."

Antoni Jeżowski, autor publikacji

"W niniejszej książce skierowanej do dyrektorów szkół i innych jednostek edukacyjnych jasno wykazano złożoność zadań, z którymi menedżerowie oświaty stykają się w codziennej działalności zarządczej.

Jej przydatność nie ogranicza się jednak tylko do rozwiązywania prawno-organizacyjnych problemów zarządzania. Może ona być z powodzeniem wykorzystana w procesach samooceny dyrekcji dzięki zastosowaniu prostego miernika skuteczności, tj. oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań. Rezultaty tego rodzaju samooceny mogą również wywołać głębszą refleksję dotyczącą koniecznych zmian, prowadzących do coraz bardziej adekwatnego odpowiadania na wyzwania stawiane przez otoczenie systemu edukacji, a przede wszystkich przez najbardziej zainteresowanych: uczniów, słuchaczy i kadry pedagogicznej. Innymi słowy, książka ta może znaleźć zastosowanie także w planowaniu strategicznym szkół i innych jednostek edukacyjnych."

Prof. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl