Terminarz szkoleń otwartych

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Kielce, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 28 lutego 2018, 10:00-15:00

Cena: 290 zł (290 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Program

1. Zmiany dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, między innymi:

 • zatrudnienie nauczyciela stażysty
 • wynagrodzenie osób niebędących nauczycielami zatrudnionych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe
 • likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela
 • dodatek za wyróżniającą pracę
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • likwidacja niektórych uprawnień socjalnych

2. Czas pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, tzw. nauczycieli wspomagających; godziny ponadwymiarowe kadry kierowniczej, etaty łączone

3. Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły

 • rozszerzenie skali oceny
 • obligatoryjne terminy dokonywania ocen
 • regulamin oceny pracy
 • odwołanie od oceny pracy

4. Awans zawodowy nauczyciela: m.in. nowe terminy i czas trwania stażu, zmiany składu komisji egzaminacyjnych

5. Urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy:

 • nowe procedury i zakres udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
 • urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

6. Zmiany w ustawie o systemie oświaty, ustawie – Prawo oświatowe, ustawie wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe

7. Terminy wejścia w życie zmian

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (2013 r.); ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); wieloletni dyrektor szkoły; trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl