Terminarz grantów

(GZKO) Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książka wśród dzieci i młodzieży

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Szczecin (III grupa), Hotel Campanile, ul. Wyszyńskiego 30

Termin: 20 października 2017, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

UWAGA!

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 • Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Cele szkolenia

Po zajęciach uczestnik:

 • będzie znał różne strategie czytania i rozumienia tekstów
 • uaktualni swoją wiedzę na temat książek dla dzieci i ich problematyki
 • będzie znał wybrane wizualne metody interpretacji tekstu
 • będzie znał nowoczesne formy i metody promocji czytelnictwa
 • będzie znał osiągnięcia uczniów w czytaniu i problemy uczniów z czytaniem
 • będzie dostrzegał wpływ nowych technologii na czytanie i będzie umiał wykorzystać je w pracy
 • będzie znał metody pozwalające udoskonalić technikę czytania ze zrozumieniem
 • będzie umiał rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów
 • będzie umiał wykorzystać w pracy z uczniem poznane w czasie praktycznych ćwiczeń narzędzia - ocenić przydatność różnych metod i strategii (m.in. ich skuteczność, atrakcyjność dla czytelnika) i dobrać właściwą do celu lekcji i tekstu
 • będzie umiał zaplanować różnorodne zadania do lektur
 • będzie umiał zaprojektować działania promujące czytanie
 • wykorzystując zdobyte podczas szkolenia wiedzę i umiejętności, będzie umiał rozwijać u swoich uczniów umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, a także poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych wszystkich typów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Wprowadzenie – co warto wiedzieć o czytaniu?

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia. Diagnoza potrzeb uczestników, czyli jak czytają nasi uczniowie?:
  • Przedstawienie programu szkolenia i zasad współpracy
  • Zebranie ogólnych oczekiwań
  • Wzajemne zależności pomiędzy fazami rozwoju życia człowieka a czytaniem
  • Jak czytają moi uczniowie?
 • 1.2 Czym są kompetencje czytelnicze?:
  • Kompetencje czytelnicze jako zespół wiedzy i doświadczenia, które umożliwią czytelnikowi obcowanie z tekstem
  • Kompetencje czytelnicze w podstawie programowej
 • 1.3 Od inicjacji czytelniczej do czytelnika dojrzałego:
  • Etapy rozwoju czytelnika
  • Inicjacja czytelnicza
  • Młodszy wiek szkolny (6-12/13 lat), najmłodsi czytelnicy i ich lektury
  • Czytelnik w wieku dorastania (od 12/13 do 18 lat)

II. Wybrane strategie pracy z tekstem literackim

 • 2.1 Najnowsze książki dla dzieci i młodzieży:
  • Charakterystyka wybranych kręgów tematycznych w literaturze dla młodego czytelnika
  • Rzeczywistość rozszerzona w książkach
  • Projekty eksperymentalne
 • 2.2 Forma, obraz, narracja wizualna, czyli czytam i tworzę, tworzę i czytam:
  • Wykorzystanie TIK w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów
  • Opisy przyrody - jak je czytać/tworzyć?
  • Zabawne historie bez słów wstępem do tworzenia własnych tekstów – jak zacząć pisać, żeby inni czytali?
  • Ćwiczenia kreacyjne
 • 2.3 Jak pomóc uczniowi zrozumieć przesłanie „starej – nowej” lektury?:
  • Alfabetyczne lotto jako wprowadzenie do czytania ballady w klasie IV
  • Metoda stacji zadaniowych w klasach starszych – wykorzystanie różnych strategii w pracy z tekstem kultury

III. Czytam – rozumiem – uczę się – czytam dla przyjemności

 • 3.1 Jak czytać, by zrozumieć? Strategie czytania tekstów nieliterackich:
  • Tułaczek, kurhan, Tosiny, czyli rola map komunikacyjnych
  • Różne sposoby poszerzania zasobu leksykalnego uczniów
  • Skreśl czy podkreśl, wypisz, nadaj tytuł..., o roli ołówka w ręce czytelnika
 • 3.2 Rozwijanie umiejętności współpracy podczas pracy z tekstem literackim i nieliterackim:
  • Lapbook jako nowa generacja notatek
  • Spacerownik, tekst liberacki czy własny podręcznik?
  • 4x4, czyli uczeń czyta, uczy się i umie nauczyć innych
 • 3.3 Promocja czytelnictwa w szkole:
  • Przykłady dobrych praktyk jako źródło inspiracji
  • D.E.A.R.(Drop Everything And Read), czyli rzucić wszystko i czytać!

IV. Umiem czytać – umiem się uczyć

 • 4.1 Problemy młodszych i starszych uczniów z czytaniem – jak je pokonywać?:
  • Charakterystyka uczniowskich problemów z czytaniem
  • Ortofonia a ortografia. Metody glottodydaktyczne pomocne w rozwiązywaniu kłopotów z czytaniem
  • W jaki sposób doskonalić umiejętność rozumnego czytania na lekcjach różnych przedmiotów? Wykorzystanie koncepcji SMART

Prowadzący

 • dr Stefania Jagło - doświadczony trener i wykładowca; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura z j. polskiego); konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Opolu; redaktor kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”; autorka programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej; autorka wielu artykułów i publikacji; współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia, które od 2005 r. prowadzi szkołę podstawową; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl