Terminarz grantów

(GKPKO) Ocenianie kształtujące na każdym etapie kształcenia jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Bydgoszcz (IV grupa), Hotel Campanile, ul. Jagiellońska 59

Termin: 30 listopada 2017, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

 • Określenie podstaw prawnych oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem celów, zakresu i funkcji oceniania
 • Stosowanie różnych metod i form oceniania oraz ich wpływ na tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się i dążeniu ucznia do naukowej samodzielności
 • Zapoznanie uczestników z idą oceniania kształtującego
 • Przedstawienie elementów oceniania kształtującego
 • Wskazanie na znaczenie nadbudowywania wiedzy i stosowania pytań kluczowych w kontekście neurodydaktyki
 • Doskonalenie stosowania informacji zwrotnej i jej znaczenie dla rozwoju ucznia
 • Zapoznanie z ideą odwróconej lekcji, metody SOLE i techniki uczeń uczy ucznia
 • Wskazanie na znaczenie celów lekcji dla rozwijania umiejętności samooceny
 • Zaplanowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
 • Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania oceniania kształtującego do praktyki szkolnej
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania oceniania kształtującego
 • Uświadomienie znaczenia oceniania dla procesu nauczania – uczenia się i budowania poczucia własnej wartości ucznia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Rola oceniania w procesie edukacyjnym
 • Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • przedstawienie programu szkolenia
  • diagnoza potrzeb uczestników – refleksja nad własnym warsztatem pracy nauczyciela
 • Podstawy prawne oceniania a ocenianie kształtujące:
  • cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego
  • zadania nauczyciela
  • charakterystyka oceniania kształtującego
  • ocena sumująca i ocena kształtująca oraz ich znaczenie dla jakości pracy szkoły
 • Metody i formy oceniania oraz ich wpływ na rozwój ucznia:
  • różne sposoby oceniania
  • funkcje oceniania a wspieranie uczniów w dążeniu do naukowej samodzielności.
II. Ocenianie kształtujące jako ocenianie wspierające rozwój ucznia
 • Motywowanie do nauki i kształcenie umiejętności uczenia się:
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się poprzez stosowanie odwróconej lekcji
  • uczeń uczy ucznia – zwiększanie zaangażowania uczniów w proces uczenia się
  • SOLE jako sposób organizowania środowiska uczenia się – nauczania
 • Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania – uczenia się:
  • elementy oceniania kształtującego
  • cele w języku ucznia i kryteria sukcesu warunkiem uczenia się i skutecznego nauczania
  • nadbudowywanie wiedzy i pytania kluczowe a neurodydaktyka
  • znaczenie oceniania w budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem sprzyjających uczeniu się
 • Informacja zwrotna kluczem do wspierania rozwoju ucznia:
  • cechy konstruktywnej informacji zwrotnej – analiza przykładowych informacji zwrotnych
  • wpływ informacji zwrotnej na zwiększanie własnej skuteczności uczniów
  • ćwiczenia w formułowaniu informacji zwrotnej uwzględniającej opis postępów w osiągnięciach ucznia oraz wskazania sposobów przezwyciężania trudności
III. Nauczanie kształtujące w praktyce szkolnej
 • Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego:
  • jak zaplanować dobrą lekcję
  • różne sposoby podsumowania lekcji
  • przykłady dobrych praktyk
 • Samoocena metodą monitorowania przez ucznia swoich postępów w nauce:
  • znaczenie celów lekcji dla rozwijania umiejętności samooceny uczniów
  • wpływ samooceny na budowanie poczucia własnej wartości
 • Nauczanie kształtujące w wychowaniu:
  • wpływ oceniania kształtującego na postawy i zachowania uczniów
  • współpraca z rodzicami
  • inspirowanie uczniów do samokształcenia i stawiania sobie wyzwań.

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl