Terminarz grantów

(GWKO) Zagrożenia wieku dorastania

UWAGA!

Uczestnik pokrywa 10% ceny szkolenia w wysokości 16 zł brutto, pozostałe 90% pokrywane jest ze środków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

 • Poznanie zmian w funkcjonowaniu ucznia, które mogą pojawiać się w okresie dojrzewania
 • Poznanie różnic między kolejnymi pokoleniami uczniów i specyfiki funkcjonowania nowych pokoleń
 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach okresu dojrzewania
 • Nauczenie rozpoznawania zachowań będących sygnałami ostrzegawczymi problemów emocjonalnych i psychicznych u młodzieży
 • Poznanie praktycznych aspektów obowiązujących przepisów prawa, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania w obliczu niepokojących lub problemowych zachowań ucznia
 • Poznanie i przećwiczenie elementów budujących skuteczną komunikację z nastolatkiem
 • Uświadomienie jak autonomia, decyzyjność, zaufanie i wartości wpływają na motywację do aktywności i chęć współpracy u nastolatka
 • Poszerzenie umiejętności formułowania motywujących komunikatów
 • Zmniejszenie lęku przed rozmową z uczniem doświadczającym kryzysu
 • Poszerzenie repertuaru umiejętności codziennych działań profilaktycznych

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i pedagogów szkolnych z terenu województwa wielkopolskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Charakterystyka okresu dorastania na podstawie literatury fachowej i doświadczeń

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Zebranie oczekiwań
  • Krótka integracja
  • Ustalenie zasad wspólnej pracy
 • 1.2 Zmiany pokoleniowe i rozwojowe oraz ich wpływ na zachowania nastolatków – szanse i zagrożenia:
  • Zmiany pokoleń na przestrzeni ostatnich lat, charakterystyka pokolenia Z – współczesnych dzieci i nastolatków
  • Zmiany fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze, społeczne, moralne, tożsamościowe u ucznia w okresie dojrzewania
  • Przyczyny problemów u nastolatków

II. Zagrożenia dla emocji i psychiki współczesnego nastolatka – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie

 • 2.1 Rozpowszechnienie i charakterystyka najczęstszych problemów u młodzieży:
  • Depresja młodzieńcza, zaburzenia lękowe, problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości
  • Zaburzenia odżywiania
  • Uzależnienia behawioralne
  • Pośrednie i bezpośrednie zachowania ryzykowne: autoagresja, zachowania samobójcze, używanie środków psychoaktywnych
  • Bunt
  • Zagrożenia w sieci

III. Zadania szkoły w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • 3.1 Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz wnioski wynikające z niego dla praktyki
 • 3.2 Rola i zadania nauczyciela-wychowawcy, psychologa, pedagoga:
  • Zakres obowiązków oraz podział odpowiedzialności pomiędzy różnych specjalistów pracujących na terenie szkoły
  • Konsekwencje niejasności w podziale zadań
 • 3.3 Współdziałanie szkoły i rodziców:
  • Przekazywanie informacji o problemach emocjonalnych i psychicznych dziecka jako sytuacja zagrażająca dla opiekunów
  • Przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, ustalenie zasad współpracy, sposoby monitorowania działań opiekunów – zasady i dobre praktyki
  • Interwencje w sytuacji braku współpracy – korzyści i ograniczenia wnioskowania o wgląd w sytuacje rodzinną

IV. Zasady postępowania z dorastającym uczniem

 • 4.1 Obserwacja i diagnoza zachowań problemowych:
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych przez nauczyciela i rodzica w codziennych zachowaniach nastolatków
  • Kojarzenie faktów, stawianie hipotez zamiast diagnozowania
 • 4.2 Skuteczna komunikacja z nastolatkiem:
  • Wykorzystanie modelu informacji zwrotnej (Fakt-Uczucie-Konsekwencje-Oczekiwanie) w celu nawiązania kontaktu z nastolatkiem i zareagowania na obserwowane problemy
  • Uprawomocnianie emocji podczas rozmowy jako sposób redukcji napięcia emocjonalnego u ucznia
  • Zachęcanie do współpracy ucznia poprzez rozmowy prowadzone w duchu dialogu motywującego – odzwierciedlenia, pytania otwarte dowartościowania, podsumowania
 • 4.3 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów i sytuacjach kryzysowych:
  • Prowadzenie rozmowy w kierunku psychoedukacji nt. jego problemów oraz poszukiwania naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez ucznia zasobów
  • Procedury postępowania z uczniem w stanie kryzysu (w tym samobójczego) – zasady angażowania służb i instytucji pomocowych (karetka pogotowia, policja, poradnie praktyki
 • 4.4 Radzenie sobie z nastolatkiem i jego prowokacyjnymi zachowaniami:
  • Wykorzystanie konstruktywnej konfrontacji i komunikatów uznających autonomię i opór ucznia w praktyce

V. Działania profilaktyczne kierowane do nastolatków

 • 5.1 Przejście od niedojrzałości do dojrzałości w zakresie poszczególnych funkcji: intelektualnych, rozwoju emocjonalnego, społecznego funkcjonowania, poczucia własnej tożsamości, uniezależnienia się od rodziców i innych dorosłych:
  • Najczęstsze błędy w kontakcie z nastolatkiem popełniane przez rodziców i nauczycieli oraz pomysły, jak się przed nimi ustrzec
 • 5.2 Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające zdrowie psychiczne uczniów:
  • Pozytywna uwaga: docenianie wysiłków i starań ucznia, zasady mądrego i celowego chwalenia, pochwała całej grupy (metoda pozytywnych podsumowań), pochwały indywidualne (metoda Zauważ-Porozmawiaj-Pochwal, behawioralna pochwała terapeutyczna), zastosowanie różnych sposobów chwalenia w konkretnych sytuacjach
  • Ćwiczenia poprawiające nastrój i pomagające radzić sobie z trudnymi emocjami (metoda Body2Brain)
 • 5.3 Profilaktyczne lekcje wychowawcze:
  • Zasady mądrej profilaktyki kierowanej do nastolatka
  • Przykłady konspektów zajęć dla nastolatków na o poszukiwaniu własnej tożsamości, a także zdrowych i skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, nieprzyjemnymi emocjami
 • 5.4 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Pytania i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener; prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli; członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych; współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, w ramach którego prowadzi grupę wsparcia dla rodzin po stracie; publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”; prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczące m.in. pracy z osobami zagrożonymi podjęciem próby samobójczej; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Kalisz (II grupa)
Hotel Europa, Al. Wolności 5
23 października 2018
9:00-17:00
16 zł brutto
16 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Konin (II grupa)
Hotel Pałacyk, Al. 1 Maja 15a
24 października 2018
9:00-17:00
16 zł brutto
16 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i pedagogów szkolnych z terenu województwa wielkopolskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnik szkolenia pokrywa 10% ceny szkolenia w wysokości 16 zł brutto, pozostałe 90% pokrywane jest ze środków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 160 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl