Terminarz grantów

(GPKO) Profilaktyka zachowań suicydalnych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów

UWAGA!

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Pomorskiego Kuratorium Oświaty
 • Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy o zachowaniach autodestrukcyjnych oraz problemach psychicznych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży
 • Wyczulenie na zachowania będące sygnałami ostrzegawczymi dla stanów nagłości
 • Nauczenie rozpoznawania objawów depresji, lęków, zachowań samobójczych, autoagresywnych i ryzykownych oraz problemów emocjonalnych u uczniów
 • Rozumienie, czym jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia i jak ważne jest właściwe zachowanie nauczyciela w reakcji na nią
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania w obliczu niepokojących zachowań ucznia (model informacji zwrotnej oraz uprawomacnianie)
 • Poznanie podstawowych elementów oceny ryzyka suicydalnego
 • Zmniejszenie lęku przed rozmową o zachowaniach samobójczych/trudnościach psychicznych ucznia
 • Poznanie praktycznych aspektów, wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka suicydalnego w szkole
 • Rozumienie konieczności podjęcia działań postwencyjnych po kryzysie suicydalnym oraz jego znaczenia ochronnego
 • Poznanie mechanizmów wpływu na zdrowie psychiczne uczniów
 • Poznanie programów profilaktycznych, rozwijających promujących zdrowie psychiczne i uniwersalne umiejętności radzenia sobie,
 • Uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu zachowań nauczyciela na zdrowie psychiczne uczniów,
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych,
 • Uświadomienie roli pozytywnej samooceny uczniów oraz aktywności fizycznej w zapobieganiu zachowaniom samobójczym, autoagresywnym i problemom emocjonalnym i psychicznym,
 • Poszerzenie repertuaru umiejętności codziennych działań profilaktycznych,
 • Uświadomienie, jakie zasady muszą spełniać mądre reakcje dorosłych na „zarażanie” zachowaniami wśród uczniów i inne destruktywne mechanizmy grupowe.

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, pedagogów, psychologów szkolnych z terenu województwa pomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Zachowania suicydalne, autoagresja i zaburzenia emocjonalne –charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie wśród dzieci i młodzieży

 • 1.1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Zebranie oczekiwań
  • Wstępna integracja
  • Ustalenie zasad wspólnej pracy
 • 1.2. Postawy osób dorosłych wobec problemów emocjonalnych i psychicznych dzieci i młodzieży oraz ich konsekwencje na podejmowanie działań pomocowych:
  • Przekonania dorosłych o problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży a obiektywna wiedza na ten temat
  • Konsekwencje emocjonalne i behawioralne kontaktu z uczniem z zachowaniami autodestrukcyjnymi dla dorosłych
 • 1.3. Rozpowszechnienie i charakterystyka zachowań samobójczych, samouszkodzeń i najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych:
  • Podstawowe definicje: zachowania samobójcze, samouszkodzenia, zachowania ryzykowne, zaburzenia depresyjno-lękowe
  • Statystyki oraz wyniki badań epidemiologicznych (Polska, świat), dotyczących częstotliwości zachowań autodestruktywnych oraz zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży
 • 1.4. Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych autodestrukcji i autoagresji w zachowaniach uczniów:
  • Specyficzne i mniej specyficzne zachowania sygnalizujące obecność zachowań autodestrukcyjnych i problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży
  • Analizowanie przypadków pod kątem zauważania objawów depresji, zaburzeń lękowych, zachowań ryzykownych, autodestrukcji i autoagresji

II. Postępowanie w przypadku zauważenia zachowań samobójczych, autoagresywnych lub zaburzeń emocjonalnych u ucznia

 • 2.1. Nawiązanie kontaktu z uczniem:
  • Wykorzystanie modelu informacji zwrotnej (Fakt-Uczucie-Konsekwencje-Oczekiwanie) w pierwszej reakcji na obserwowane problemy
  • Uprawomacnianie emocji podczas rozmowy jako sposób redukcji napięcia emocjonalnego u ucznia
  • Praktyczne przećwiczenie postępowania w sytuacji aktu autodestrukcji na terenie szkoły – symulacja zdarzenia na przykładzie samouszkadzania
  • Prowadzenie rozmowy w kierunku psychoedukacji nt. jego problemów oraz poszukiwania naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez ucznia zasobów
 • 2.2. Elementy oceny zagrożenia suicydalnego na podstawie informacji z wywiadu oraz przy użyciu narzędzi standaryzowanych:
  • Zbieranie wywiadu nt. zgłaszanych problemów jako sposób analizy czynników ryzyka długo- i krótkoterminowych – wykorzystanie skal: SAD PERSONS (zachowania samobójcze), ABUSI, FASM (samouszkodzenia), KPD, BDI, CDI (zaburzenia depresyjno-lękowe)
  • Charakterystyka i określanie ryzyka nagłego, krótkoterminowego (bliskiego) oraz długoterminowego
  • Prowadzenie rozmowy z uczniem z grupy ryzyka pod kątem zbierania informacji w kierunku zachowań samobójczych – rozmowa pokazowa
 • 2.3. Procedury postępowania z uczniem w stanie kryzysu suicydalnego:
  • Zasady angażowania służb i instytucji pomocowych (karetka pogotowia, policja, poradnie) – wypracowanie dobrych praktyk współpracy
  • Postępowanie w przypadku ryzyka nagłego – konieczność hospitalizacji psychiatrycznej – (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego)
  • Postępowanie w przypadku ryzyka krótko- i długoterminowego – plan działań uwzględniający różne rodzaje interwencji
 • 2.4. Współpraca z opiekunami prawnymi ucznia:
  • Sposób rozmowy z uczniem na temat poinformowania rodziców o zachowaniach problemowych (objawach depresji, zachowaniach samobójczych, samouszkodzeniach, zachowaniach ryzykownych) oraz możliwe trudności– zasady i dobre praktyki
  • Przekazywanie informacji o problemach emocjonalnych i psychicznych dziecka jako sytuacja zagrażająca dla opiekunów
  • Przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, ustalenie zasad współpracy, sposoby monitorowania działań opiekunów – zasady i dobre praktyki
  • Interwencje w sytuacji braku współpracy – korzyści i ograniczenia wnioskowania o wgląd w sytuacje rodzinną

III. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły

 • 3.1. Metody terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z uczniem z zachowaniami samobójczymi, autoagresją i zaburzeniami emocjonalnymi:
  • Prowadzenie rozmowy w kierunku aktywizowania posiadanych przez ucznia zasobów
  • Umiejętność regulacji emocji
  • Tolerowanie dyskomfortu psychicznego i uważność
  • Skuteczność w relacjach interpersonalnych
  • Rozwiązywania problemów
 • 3.2. Plan terapeutyczny oraz dobór strategii do konkretnych problemów:
  • Analizowanie przypadków pod kątem zastosowania konkretnych narzędzi wsparcia

IV. Działania na terenie szkoły po kryzysie suicydalnym

 • 4.1. Powiadamianie o próbie samobójczej i/lub śmierci ucznia:
  • Formułowanie komunikatu do uczniów, rodziców, przedstawicieli mediów, zamieszczanie informacji na tablicach i stronie internetowej – zasady i dobre praktyki
  • Reakcja na spontaniczne inicjatywy uczniów, mające na celu uczczenie pamięci osoby, która odebrała sobie życie
 • 4.2. Działania postwencyjne jako prewencja realizowana w szczególnej sytuacji:
  • Organizacja dodatkowych dyżurów pracy pedagoga, psychologa szkolenego – współpraca z poradnią
  • Autopsja psychologicznej jako główna metoda postwencyjna nakierowana na klasę – omówienie zasad i przykładowego planu pracy

V. Działania profilaktyczne nakierowane na uczniów, nauczycieli i rodziców

 • 5.1. Mechanizmy wpływu na zdrowie psychiczne uczniów:
  • Wzmacnianie czynników protekcyjnych w uczniu, rodzinie i szkole i zasady skutecznej profilaktyki
  • Wybrane rekomendowane programy promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej (Przyjaciele Zippiego, Archipelag Skarbów, Trzy koła, Spójrz Inaczej, Program Epsilon
  • Wybrane programy profilaktyki selektywnej (Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych i nieśmiałych, „Bliżej” – przemoc rówieśnicza, „Czarne fale” – depresja i zachowania samobójcze)
 • 5.2. Nauczyciel modelem zdrowia psychicznego:
  • Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zapobieganiu zachowaniom samobójczym, autoagresywnym i problemom emocjonalnym w szkole dzieci i młodzieży: wzmacniania zdrowia psychicznego nauczycieli i rodziców – zdrowie i stabilność psychiczna nauczyciela jako wzorzec dla budowania zdrowia u uczniów, wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, trenowania uczniów w wyrażaniu własnych emocji i radzenia sobie z nimi, zachęcanie do szukania pomocy i poprawa dostępu do niej, zwiększanie wiedzy o zdrowiu psychicznym i uwrażliwianie na tego typu problemy, wyszukiwanie osób z grupy ryzyka i pomoc osobom w kryzysie
  • Autodiagnoza własnych zachowań
  • Najważniejsze kategorie zachowań nauczycieli, które najsilniej wzmacniają i modelują zdrowie psychiczne uczniów: aktywne rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych i radzenie sobie z nimi, zwracanie uwagi na pozytywy, aktywne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i dbałość o własne zdrowie psychiczne, korzystanie z humoru i dowcipu w celu budowania dobrych relacji z innymi, rozładowywania konfliktów i radzenia sobie z własnym stresem, regularne docenianie osiągnięć własnych i innych – dobre praktyki
 • 5.3. Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające zdrowie psychiczne uczniów:
  • Pozytywna uwaga: docenianie wysiłków i starań ucznia, zasady mądrego i celowego chwalenia, pochwała całej grupy (metoda pozytywnych podsumowań), pochwały indywidualne (metoda Zauważ-Porozmawiaj-Pochwal, behawioralna pochwała terapeutyczna), zastosowanie różnych sposobów chwalenia w konkretnych sytuacjach – ćwiczenie scenek
  • Konstruktywna informacja zwrotna: oddzielanie dziecka i jego cech od nieakceptowanych zachowań (inne zastosowanie metody FUKO) – ćwiczenie scenek
  • Ćwiczenia poprawiające nastrój i pomagające radzić sobie z trudnymi emocjami (metoda Body2Brain) – ćwiczenia fizyczne
  • Zarządzanie aktywnością i przestrzenia w klasie – ćwiczenia zwiększające lub zmniejszające poziom pobudzenia, skupiające uwagę, celowe ustawienie ławek w zależności od rodzaju aktywności na lekcji
  • Zastosowanie FUKO w konkretnych sytuacjach – ćwiczenie scenek
  • Dobre praktyki przedszkoli i szkół różnego typu
 • 5.4. Profilaktyczne lekcje wychowawcze i spotkania dla rodziców:
  • Reagowania na zjawisko „zarażania” (efekt Wertera) zachowaniami samobójczymi, autoagresywnymi i ryzykownymi omówione na przykładzie „Niebieskiego Wieloryba”, książki i serialu „13 powodów dlaczego”, destrukcyjnych zabaw („małpy w kosmosie”, lód i sól itp.) – ważne zasady i dobre praktyki
  • Omówienie i tworzenie przykładowych zajęć wzmacniających odporność uczniów zjwisko „zarażania” – praktyczne prowadzenie wybranych modułów
 • 5.5. Tworzenie zintegrowanego systemu działań profilaktycznych i prowadzenie kampanii profilaktycznych:
  • Zasady tworzenia efektywnego systemu działań profilaktycznych na terenie szkoły – katalog dobrych praktyk na podstawie realizowanych działań profilaktycznych, m.in. program D. Olweusa
  • Zasady tworzenia efektywnych kampanii profilaktycznych – przykładowe społeczne kampanie profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży

Prowadzący

 • Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener; prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli; członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych; współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, w ramach którego prowadzi grupę wsparcia dla rodzin po stracie; publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”; prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczące m.in. pracy z osobami zagrożonymi podjęciem próby samobójczej; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Chojnice
Hotel Sukiennice, ul. Sukienników 14
28-29 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, pedagogów, psychologów szkolnych z terenu województwa pomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 320 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl