Terminarz grantów

(GPKO) Doradztwo zawodowe w szkole

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Poznanie zasad budowania WSDZ (Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego)
 • Zmniejszenie obaw przed zwiększeniem zakresu działań doradczych,
 • Wymiana doświadczeń między specjalistami
 • Uświadomienie konieczności „ uczenia się przez całe życie”
 • Rozumienie konieczności wzbudzania w młodzieży postawy przedsiębiorczej
 • Poznanie i przećwiczenie przykładowych narzędzi doradczych
 • Wzajemne inspirowanie się działaniami innych uczestników szkolenia
 • Poznanie praktycznych aspektów pracy z opiekunami
 • Nauczenie prowadzenia efektywnej rozmowy doradczej
 • Rozumienie konieczności współpracy z innymi pracownikami szkoły, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym
 • Poznanie nowych źródeł informacji o rynku pracy
 • Uświadomienie znaczenia działań doradczych na poziomie edukacji szkolnej
 • Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć grupowych oraz poradnictwa indywidualnego,
 • Poszerzenie znajomości narzędzi doradczych,
 • Uświadomienie roli opiekuna w podejmowaniu decyzji zawodowych przez ucznia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczyciele wszystkich typów szkół (nauczyciele doradcy zawodowi) z terenu województwa pomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Zebranie oczekiwań
  • Krótka integracja
  • Ustalenie zasad wspólnej pracy
 • 1.2 Ogólne zasady tworzenia WSDZ:
  • Rola doradcy zawodowego w szkole
  • Zawartość WSDZ
  • Aktualne wytyczne dotyczące zasad tworzenia WSDZ
 • 1.3 Dobre praktyki w ramach WSDZ:
  • Odpowiedzialność zespołu za realizację WSDZ
  • Instytucje wspomagające i otoczenie zewnętrzne
  • Organizacja wydarzeń
 • 1.4 Współpraca z rodzinami i opiekunami uczniów jako element realizacji WSDZ:
  • Postawy rodzicielskie
  • Czynniki związane z rodziną mające wpływ na preferencje zawodowe młodzieży
  • Metody pracy z opiekunami

II. Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda pracy indywidualnej z uczniem

 • 2.1 Kluczowe elementy rozmowy doradczej:
  • Definicja porady zawodowej
  • Cele porady zawodowej
  • Przebieg procesu udzielania porady
  • Obszary wymagające omówienia w trakcie rozmowy doradczej
  • Zmienne wpływające na wybory zawodowe ucznia
 • 2.2 Elementy coachingu w doradztwie zawodowym:
  • Pojęcie coachingu
  • Różnica pomiędzy poradnictwem a coachingiem
  • Kluczowe umiejętności coacha
  • Umiejętność zadawania pytań
  • Koło wartości jako przykład narzędzia coachingowego w pracy indywidualnej
  • Góra postaw jako przykład coachingowego narzędzia w pracy indywidualnej

III. Zakres tematyczny i cele doradztwa zawodowego w różnych typach szkół

 • 3.1 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (SP):
  • Poznanie siebie, własnych zasobów
  • Zawody w moim najbliższym otoczeniu
  • Zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy
  • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie pierwszych świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • 3.2 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w szkole branżowej (BS I, T):
  • Analiza potencjału w kontekście przyszłej pracy zawodowej
  • Analiza informacji na temat możliwości dalszego kształcenia i rynku pracy
  • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
  • Poszerzanie umiejętności społecznych
  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • 3.3 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w innych typach szkół ( LO, PS, CKU):
  • Przedstawienie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego liceów i szkół policealnych (po opublikowaniu)
  • Samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy i mobilność zawodowa
  • Uczenie się przez całe życie i uczestnictwo w całożyciowym poradnictwie kariery

IV. Grupowe metody pracy z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego

 • 4.1 Szanse i ograniczenia w grupowej poradzie zawodowej:
  • Grupowe narzędzia oceny i samooceny
  • Stosowanie wybranych metod a ich trafność prognostyczna
  • Testy dla doradców zawodowych
  • Wykorzystanie metafory w doradztwie zawodowym
 • 4.2 Prezentacja przykładowych metod pracy grupowej – dobre praktyki:
  • Profil zainteresowań - prezentacja narzędzia
  • Środowisko pracy – metoda Q-sort – jako przykład własnego narzędzia pracy w doradztwie grupowym
  • Preferencje różnych wartości w pracy

V. Informacja o ofercie edukacyjnej i rynku pracy

 • 5.1 Wiedza o rynku pracy jako element trafnego wyboru zawodowego:
  • Barometr zawodów
  • Zawody przyszłości
  • Jawny i ukryty rynek pracy
 • 5.2 Perspektywa uczenia się przez całe życie:
  • Oferta edukacyjna a mobilność ucznia
  • Pozaszkolne formy kształcenia
 • 5.3 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Runda pytań i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Informacja zwrotna od uczestników i trenera
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Barbara Stachura - doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; trener pracy w Stowarzyszeniu Pomost; doradca zawodowy w Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich; asystent aktywizacji zawodowej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego; przeprowadziła ponad 500 godzin zajęć dla różnych grup odbiorców: młodzież, uczniowie szkół policealnych, studenci, osoby dorosłe, nauczyciele, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, personel placówek pomocowych, wolontariusze

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Gdańsk (II grupa)
Hotel Novotel Centrum Gdańsk, ul. Pszenna 1
1-2 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Słupsk
Hotel Piast, ul. Jedności Narodowej 3
8-9 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Malbork
Hotel Centrum Malbork, Al. Rodła 7
22-23 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Chojnice
Hotel Sukiennice, ul. Sukienników 14
12-13 listopada 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczyciele wszystkich typów szkół (nauczyciele doradcy zawodowi) z terenu województwa pomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 375 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl