Terminarz grantów

(GZKO) Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej, w tym praca pedagoga szkolnego i system współpracy z innymi nauczycielami

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Uporządkowanie wiedzy na temat podstaw prawnych organizowania i udzielania pomocy pychologiczno – pedagogicznej w instytucjach edukacyjnych;
 • Skatalogowanie obowiązków nauczycieli (instytucji edukacyjnych) w zakresie tworzenia warunków do rozwoju uczniów na miarę ich możliwości i potrzeb;
 • Poszerzenie wiedzy na temat symptomów trudności w uczeniu się i sposobach marginalizowania ich wpływu na efektywność kształcenia
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Programowanie wparcia uczniów adekwatnego do rozpoznanych potrzeb
 • Dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia
 • Rozgraniczanie obowiązków szkoły w zakresie kształcenia specjalnego i wsparcia pychologiczno-pedagogicznego
 • Uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu zachowań nauczycieli na sukces edukacyjny uczniów

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Obowiązki szkoły (przedszkola, placówki oświatowej - dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów realizujących zadania instytucji edukacyjnych) w zakresie udzielania pomocy psychologicznej

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Diagnoza grupy, integracja, zebranie oczekiwań
  • Ustalenie zasad wspólnej pracy
 • 1.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego:
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy Prawo oświatowe
  • Zadania instytucji edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w świetle przepisów aktów wykonawczych, w tym: w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sprawie wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • 1.3 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w literaturze naukowej:
  • Specjalne potrzeby uczniów z z trudnościami w uczeniu się, w tym : z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, nadpobudliwych
  • Specjalne potrzeby uczniów zdolnych i uzdolnionych, w tym z zespołem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych (syndrom SNOS)
  • Specjalne potrzeby uczniów zagrożonych niedostosowaniem/ niedostosowanych społecznie
  • Specjalne potrzeby uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej
 • 1.4 Obowiązki i możliwości nauczyciela (szkoły, przedszkola, placówki) w zakresie wspierania rozwoju uczniów i tworzenia optymalnych warunków tego rozwoju:
  • Obowiązki nauczycieli w zakresie tworzenia warunków do rozwoju uczniów wynikające z przepisów ustawy Karty Nauczyciela i rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela…,
  • Zadania szkoły wynikające z obowiązku realizacji wymagania państwa „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  • Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

II. Zależności między dokonywaną przez nauczycieli diagnozą pedagogiczną a trafnością udzielanego wsparcia uczniom

 • 2.1 Indywidualizacja warunkiem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wszystkim uczniom:
  • Płaszczyzny rozwoju dziecka
  • Istota diagnozy pedagogicznej
  • Sojusznicy nauczyciela w diagnozowaniu edukacyjnych potrzeb dziecka/ ucznia
  • Determinanty uczenia się
  • Wskaźniki indywidualizacji
 • 2.2 Wpływ pomocy psychologiczno-pedagogicznej na sytuację szkolną uczniów:
  • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i w praktyce szkolnej
  • Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka/ucznia
  • Programy ukryte w procesie wspomagania uczniów
 • 2.3 Efektywność udzielanego wsparcia uczniom – wskaźniki efektywności:
  • Warunki skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Adekwatność i celowość współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, do rozpoznanych potrzeb i sytuacji społecznej uczniów
  • Refleksja szkoły/przedszkola nad skutecznością udzielanej pomocy

III. Zintegrowanie działań w szkole podstawą skutecznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów

 • 3.1 Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w toku bieżącej pracy z uczniami:
  • Współpraca w zakresie diagnozowania potrzeb
  • Zadania wspólne nauczycieli pracujących z uczniem wymagającym określonego wparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • Zadania wspólne specjalistów pracujących z uczniem wymagającym określonego wparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • Zadania wspólne nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem wymagającym określone-go wparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • Konsekwencja w wypełnianiu przyjętych ról
 • 3.2 Porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców, nauczycieli i pracujących w szkole specjalistów a skuteczność działań w zakresie pomocy pychologiczno-pedagogicznej:
  • Wewnątrzszkolne doskonalenie procesów wspomagania rozwoju uczniów adekwatnie do ich potrzeb i możliwości
  • Pozyskiwanie zewnętrznych sojuszników w procesie wspomagania rozwoju uczniów

IV. Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • 4.1 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych (innych poradni specjalistycznych) a planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • Proces orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego a proces programowania po-mocy psychologiczno – pedagogicznej
  • Orzeczenia i opinie jako efekt diagnozowania potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka/ucznia
  • Rola opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych (innych) w organizowaniu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów
  • Planowanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej a formułowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
  • Wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ ucznia a diagnoza pedagogiczna
  • Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
  • Rozgraniczenie zadań szkoły (przedszkola, placówki) z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 • 4.2 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Pytania i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Informacja zwrotna od uczestników i trenera
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Anna Gocłowska - posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania oświatą; nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w oświacie; ekspert z listy MEN, egzaminator OKE; ekspert merytoryczny i koordynator w projekcie systemowym „Wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”; była dyrektor szkoły, nauczyciel akademicki, nauczyciel kolegium nauczycielskiego, wizytator, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w kuratorium oświaty; specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego, kontroli zewnętrznej szkoły, oceniania wewnątrzszkolnego, zmian programowych i strukturalnych w oświacie, prawa oświatowego, programowania pracy szkoły, planowania dydaktycznego, awansu zawodowego; autorka m. in. programów grantowych, adresowanych do nauczyciel i dyrektorów szkół/placówek oraz współautorka i redaktor poradników dla wizytatorów wykonujących zadania nadzoru pedagogicznego oraz dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i organów prowadzących szkoły (w zakresie spełniania przez instytucje oświatowe wymagań państwa), a także raportów dotyczących analizy spełniania przez szkoły tych wymagań, opracowanych na bazie ogólnopolskich wyników ewaluacji

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Szczecin (I grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
16 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Szczecin (II grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
17 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Szczecin (III grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
18 października 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 200 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl