Terminarz grantów

(GSKO) Kształtowanie kompetencji językowych uczniów na wszystkich przedmiotach w celu komunikowania się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować elementy kodu, którym jest język, w tym wiedzę o przejawach językowej grzeczności (i jej braku) oraz praktycznie tę wiedzę wykorzystywać
 • planować ćwiczenia rozwijające kompetencje: językową, komunikacyjną i tekstową
 • wymienić najczęstsze rodzaje błędów językowych popełnianych przez uczniów w arkuszach egzaminacyjnych i odnieść tę wiedzę do umiejętności swoich uczniów oraz do stopnia realizacji podstawy programowej
 • kształtować wrażliwość i świadomość językową u swoich uczniów

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Wielofunkcyjność języka jako narzędzia umożliwiającego skuteczne porozumiewanie się:
  • elementy językowego kodu (style językowe; sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktu),
  • funkcje tekstów językowych
 • Ćwiczenie kompetencji komunikacyjnej:
  • sytuowanie ucznia w roli nadawcy, odbiorcy, obserwatora, analizatora cech danej wypowiedzi.
  • analiza komunikatów pod kątem: kto mówi (pisze), co, o czym, po co, jakim środkiem (gatunkiem mowy), do kogo i z jakim skutkiem, w jakiej sytuacji? - styl stosowny/niestosowny
 • Cele szczegółowe w podstawie programowej odnoszące się do kształtowania kompetencji językowych uczniów w celu komunikowania się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały:
  • sprawne posługiwanie się językiem polskim w świetle podstawy programowej (różne przedmioty, różne poziomy edukacyjne)
  • sprawność językowa uczniów a wyniki egzaminów doniosłych
  • kompetencja językowa nauczyciela i jego uczniów
 • Jak kształcić język ucznia, wykorzystując językowy savoir-vivre? (związki łączące język i wartości - etyczny wymiar porozumiewania się; etykieta językowa, etyka słowa, próby manipulacji):
  • rodzime normy grzecznościowe w konfrontacji z normami charakterystycznymi dla innych kultur
  • komunikowanie się bezpośrednie i z wykorzystaniem medium (SMS, email, telefon)
  • budowa form adresatywnych
  • zmiany w obowiązujących zasadach

Prowadzący

 • dr Stefania Jagło - doświadczony trener i wykładowca; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura z j. polskiego); konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Opolu; redaktor kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”; autorka programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej; autorka wielu artykułów i publikacji; współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia, które od 2005 r. prowadzi szkołę podstawową; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Bytom (II grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c (Sala Pianissimo)
18 października 2018
9:00-13:30
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Bytom (III grupa) - NOWY TERMIN
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
7 listopada 2018
9:00-13:30
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Bytom (IV grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
23 października 2018
9:00-13:30
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 200 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl