Terminarz grantów

Formularz zgłoszenia na szkolenie. Lista rezerwowa

(GSKO) Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

Miejsce: Hotel Grand, ul. Drogowców 8, Częstochowa (II grupa)
Termin:29 listopada 2018 w godz. 9:00-17:00

Do zapłaty:   Zniżka:

UCZESTNIK SZKOLENIA

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

DANE ODBIORCY

Odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka oświatowa

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP
Prosimy o podanie nr NIP szkoły/placówki [nie gminy] w celu poprawnej identyfikacji w naszej bazie

Nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący za szkolenie

UWAGI

  • Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Badań w Oświacie (sekcja: Ważne informacje na stronie głównej).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej.
  • Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania (sekcja: Ważne informacje na stronie głównej)
  • Zobowiązujemy się dokonać płatności za udział w szkoleniach przelewem na konto podane w fakturze VAT, która zostanie dostarczona podczas szkolenia, w terminie najpóźniej na 7 dni od daty jej otrzymania (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).
  • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
  • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem zobowiązujemy się do pokrycia jego kosztów.
  • Brak przesłania pisemnej informacji o rezygnacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem Państwa jego pełnymi kosztami.
  • Max na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy (drogą elektroniczną) dodatkowe potwierdzenie uczestnictwa, zawierające wszystkie niezbędne informacje merytoryczne i organizacyjne.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.
 

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl